конспект лекций, вопросы к экзамену

Структура і зміст Хартії. Система основ правового положення людини і громадянина: громадянство Союзу, принципи правового статусу особи, основні права і їх гарантії.

Основи правового становища людини і громадянина - один з головних правових інститутів у демократичному суспільстві, включений у систему галузі конституційного права конкретної країни. Його норми встановлюють найбільш суттєві, вихідні початку, що визначають положення особистості в суспільстві і державі, принципи їх взаємовідносин.У сучасній Європі інститут основ правового становища особистості існує не тільки на національному (в рамках окремих держав - членів ЄС), а й наднаціональному рівні, тобто в рамках Європейського Союзу в цілому. Він являє собою сукупність норм права Європейського Союзу, які закріплюють найбільш важливі і єдині для всього Союзу стандарти поведінки людини і громадянина в суспільстві, а також принципи взаємовідносин особи з органами публічної влади на всіх рівнях, в тому числі з інститутами Європейського Союзу.З точки зору свого предмета інститут основ правового становища людини і громадянина утворює складову частину «конституційного права» Європейського Союзу (у західній доктрині слова "Конституційне право Союзу» використовуються зазвичай без лапок) і охоплює, в принципі, всі три опори організації Європейського Союзу.Даний інститут зародився в рамках Європейських співтовариств (коммунитарного права), де донині створюється і діє велика частина його норм. Проте дотримання вихідних правових почав статусу особистості, в тому числі основних прав, в даний час обов'язкові і в рамках «некоммунітарних» опор Союзу - ОВПБ і СПСО.З урахуванням пріоритетного і зростаючого значення основ правового становища людини і громадянина на сьогоднішній день вони перетворилися на один з самостійних компонентів у системі права Європейського Союзу в цілому, норми якого «пронизують і пов'язують всі інші її компоненти, не тільки комунітарне право, а й право ОВПБ , право СПСО і шенгенський право.Основи правового становища людини і громадянина в Європейському Союзі, у свою чергу, також носять системний характер. Система основ правового становища особистості включає три базові елементи:по-перше, громадянство як стійкий правовий зв'язок людини з Європейським Союзом ;по-друге, принципи правового становища людини і громадянина;по-третє, основні права, свободи та обов'язки.

Громадянство  Інститут громадянства історично склався на рівні окремих держав (національне громадянство), як їх стійкий правовий зв'язок з населенням, що виражається у взаємних правах, обов’язках і відповідальності людини і держави. Становлення наднаціональної організації публічної влади в Європі в особі ЄС, а потім Союзу в цілому зумовило появу поряд з національним нового різновиду громадянства - наднаціонального громадянства, в якості якого виступає громадянство Союзу.Інститут союзного громадянства був введений Договором про Європейський Союз 1992 р. як відображення вже склалася в попередні роки безпосередньої правового зв'язку між громадянами держав-членів і наднаціональними інститутами ЄС, які своїми нормативними актами регулюють багато важливі аспекти приватного життя людей. Інститут громадянства Союзу також переслідує мети, звернені у майбутнє: посилити захист прав і свобод особистості, а також підвищити привабливість європейської інтеграції серед рядових членів суспільства.В даний час інститут союзного громадянства перебуває на етапі становлення, він носить додатковий характер до національного громадянства. З фактом належності до громадянства Європейського Союзу пов'язано наділення фізичної особи додатковим комплексом прав, але воно повністю зберігає при цьому свої права та обов'язки як національного громадянина.Відповідно до ст. 17 ДЄС, яка регулює підстави і порядок придбання союзного громадянства, громадянами Союзу автоматично визнаються всі особи, які мають громадянство держав-членів.Придбання громадянства держави-члена (наприклад, Німеччини) тягне за собою визнання особи громадянином Союзу. Справедливо і зворотне: втрата німецького чи іншого національного громадянства означає також втрату громадянства Європейського Союзу.Підстави та порядок набуття і втрати громадянства залишається в компетенції держав-членів. У той же час, як постановив Суд ЄС, «дана компетенція має здійснюватися при дотриманні коммунитарного права», включаючи визнані Співтовариством основні права та їх гарантії.Принципи

Принципи правового становища людини і громадянина являють собою основні початку, виходячи з яких здійснюється використання прав і свобод людини і громадянина, виконання його обов'язків.На відміну від норм, що закріплюють інститут громадянства, принципи правового статусу адресовані, як правило, всім особам, що проживають або перебувають на території Союзу, і отримали в нормах права Європейського Союзу більш докладне закріплення.1. Принцип рівностіПринцип рівності - ключовий у системі принципів правового статусу особи у демократичному суспільстві. Він покликаний забезпечити однакові умови реалізації всіх прав і свобод всіма людьми, перешкодити дискримінації або, навпаки, створення необгрунтованих привілеїв для окремих осіб або соціальних груп.У праві Європейського Союзу принцип рівності включає ряд елементів, більшість з яких відомі конституційним актам окремих держав, у тому числі Росії.Юридична рівність, тобто рівноправність: «Всі рівні перед законом» (ст. 20 Хартії 2000 р.).Соціальна рівність, тобто рівність людей незалежно від приналежності до певної соціальної групи або категорії, зокрема, незалежно від «статі, раси, кольору шкіри, етнічного та соціального походження, мови, віросповідання або переконань, політичних або інших поглядів, приналежності до національної меншини, майнового стану, наявності інвалідності, віку або сексуальної орієнтації ».Принцип соціальної рівності як неприпустимість дискримінації в залежності від вищевказаних або інших ознак закріплений у § 1 ст. 21 Хартії 2000 р., а також у ст. 13 ДЄС, яка уповноважує Рада приймати законодавчі акти та інші заходи, спрямовані на боротьбу з подібною дискримінацією.Політична рівність, тобто рівність незалежно від державної приналежності (громадянства). Принцип рівності між громадянами різних країн Європейського Союзу є невід'ємна умова побудови єдиного економічного, а одно політичного і правового простору в межах всієї його території.Даний принцип у формі «заборони будь-якої дискримінації за ознакою приналежності до певного громадянства» був закріплений ще в початковій редакції Договору про Європейське співтовариство (нині ст. 13). Він відтворений в § 2 ст. 21 Хартії Європейського Союзу про основні права 2000  2. Принцип поваги прав людини та її основних свободДаний принцип - одна з аксіом правової держави - означає, що у всіх сферах діяльності органи публічної влади пріоритетну увагу повинні приділяти забезпеченню прав і свобод людини і громадянина і, природно, самі не порушувати їх. Принцип поваги прав людини та її основних свобод повною мірою поширюється на наднаціональні інститути та посадових осіб організації Європейський Союз. Визнаний спочатку Судом ЄС, в даний час він виступає як один із загальних принципом конституційного ладу, дотримуватися який зобов'язані і сам Союз, і всі його держави-члени (ст. 6 Договору про Європейський Союз) 3. Принцип гарантованості прав і свободПринцип гарантованості прав і свобод спрямований на те, щоб суб'єктивні права і свободи особистості, продекларовані в юридичних нормах, дотримувалися на ділі, були реальними, а не фіктивними. На відміну від принципу рівності і принципу поваги прав і свобод розглянутий принцип закріплений у вигляді конкретних юридичних гарантій, які покликані забезпечити захист суб'єктивних прав від порушень з боку приватних осіб і органів публічної влади, в тому числі наднаціональної.

Основні права та їх гарантії Гарантії прав і свобод – це умови, засоби, заходи, спрямовані на забезпечення практичного їхнього здійснення, охорону й захист. У зв’язку із цим гарантії прийнято класифікувати на політичні, економічні і юридичні. По джерелах гарантії діляться на міжнародно-правові й внутрішньодержавні. По способі впливу на ті, що забезпечують, що охороняють і захищають. Беручи до уваги особливий статус такого міжнародного утворення як Європейський Союз, слід розуміти, що гарантії прав і свобод, надавані їм, по обсягу й змісту менше, ніж такі ж гарантії, надавані державами-членами ЄС і відносяться до міжнародно-правових. Політичні й економічні гарантії забезпечуються в Європейському Союзі волею й активними діями його членів, спрямованими на закріплення власно прав і свобод, а також процедури їхнього здійснення, охорони й захисту в міжнародних документах, імплементації цих положень у національне законодавство, економічні – участю цих держав у забезпеченні діяльності інститутів ЄС, покликаних гарантувати права й свободи. Юридичні гарантії більшою мірою є захищаючими й найбільш яскраво проявляються в діяльності таких інститутів як Європейський суд по правах людини і Європейська комісія із прав людини.

Особисті права і свободи, закріплені в Хартії ЄС про основні права 2000р:Право на людську гідність,Право на життя,Право  на цілісність особистості,Право на свободу та особисту недоторканність ,Право на повагу приватного і сімейного життя,Право на захист персональних даних,Право на вступ у шлюб і створення родини,Свобода думки, совісті та віросповідання,Свобода руху та вибору місця проживання і т.д.

Політичні права:Виборче право,Свобода зібрання та асоціацій,Право на хороше управління,Право на доступ до офіційної документації

Економічні, соціальні та культурні :Свобода економічної діяльності,Право власності,Трудові і пов’язані з ним права найманих робітників,Право на захист дитинства, сім’ї та материнства,Право на охорону здоров’я , Право на соціальний захист та забезпечення,Свобода науки та мистецтва,Право на освіту….

25.12.2014; 20:18
просмотров: 2891