конспект лекций, вопросы к экзамену

Визначення філософії.

Філософія («метафізика») – це перша г=наука про причини і начала речей та про світ вцілому (Арістотель). Якісна відмінність філософії від науки полягає в тому, що вона розглядає суще як таке, і те, що йому притаманне як такому. Філософія не тотожна ні одній з наук, які досліджують одну окрему частину сущого. Філософія досліджує загальну природу сущого як такого. Складність філософії полягає у нездатность людського розуму опанувати всі частини сущого, загальну його природу.

Під філософією розуміють наукове роз'яснення загальних питань світогляду та життєрозуміння. (Вільгельм Віндельбанд).

Філософія це щось проміжне між теологією і наукою. (Рассел).

Початок філософії є принципове нерозуміння. (Мераб Мамардашвілі)

Філософія є багатоголосна і поліфонічна у відповідь на одне і теж запитання, включає індивідуальний характер, не створює диктатури думки, тобто філософія дозволяє на існування безліч думок. Філософія вчить мислити, вчить проблемному творчому підходу до тієї чи іншої тематики.

Філософія – це така любов до мудрості, яка змушує людину в її загостренно-совісному відношенні до навколишнього світу здійснювати пошук і знаходити відповіді на основні питання свого буття.

Філософія – це форма суспільної свідомості, орієнтована на граничні питання осмислення буття і людського існування на аналіз пізнавальних смисложиттєвих та соціокультурних аспектів взаємодії людини зі світом.

26.02.2015; 06:00
просмотров: 3049