конспект лекций, вопросы к экзамену

Сучасна і досучасна держава. Ознаки сучасної держави.

Сучасна держава постає у вигляді управлінської системи, ефективність якої багато в чому обумовлена ​​тим, як вона спроектована. При цьому для західного варіанту розвитку держави показова зміна ідеї території як рамок госстроітельствана технологізацію, що є визначальним фактором, що перетворює територію на другорядний природний ресурс.

Сьогодні складається транснаціональний світ, який характеризується кризою інституту національної держави, приматом міжнародного права над внутрішньодержавним, верховенством суверенітету особистості, скороченням контрольних та обмежувальних функцій уряду. Держави змушені все більше рахуватися з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями та інститутами, з одного боку, і з власними регіонами, з іншого. Тим самим відбувається "розмивання " державного суверенітету. При цьому "відкриття" міждержавних кордонів супроводжується активізацією наддержавних і недержавних інститутів у світовій політиці. Серед проблем держави, що підлягають осмисленню, одна з найбільш значущих пов'язана з глобалізацією світу. Справді, завдяки глобалізації територіальність перестає бути організуючим ознакою соціального і культурного життя, а глобалізується соціальні практики вільні від локальних прив'язок та існуючих кордонів. Виходячи з цього глобалізація безпосередньо пов'язана з глибокою кризою держави - ​​нації. Так глобалізація виражена в становленні транснаціональних сфер життя людей, так званих " діаспорних публічних сфер", соціальне самосвідомість яких формується на основі образу " історичної батьківщини ", як правило, має мало спільного з дійсністю. Ці діаспорні публічні сфери стають основою виникає постнаціонального політичного порядку, в якому створюються організації і формуються ідеології, вільні від прив'язки до якого-небудь державі.

Глобалізація формує транснаціональні спільноти, значною мірою непідконтрольні державі і часто не сприймають держави як легітимних партнерів, що призвожить до посилення соціальної нестабільності.

Сучасна держава визначається (В. Є. Чиркин ) як обумовлена ​​соціальної асиметрією суспільства і необхідністю вирішення спільних справ універсальна політична організація, що діє на основі адміністративно- територіального поділу та громадянства, що здійснює за допомогою спеціалізованого апарату управління, арбітрування і легалізоване примус. Сучасна держава несе на собі відбитки властивостей сучасної людини, серед яких присутні активність, раціональність, автономність, відкритість у відношенні зміни історичних можливостей і домагань.

На відміну від сучасної держави досучасного держава обтяжене колишніми уявленнями про роль держави, його інститутах і функціях. Для нього характерний непрофесіоналізм бюрократії, низька легітимність інститутів держави, функціональна перевантаженість, нездатність ефективно використовувати наявні ресурси і т. д. Сучасна держава здатне не тільки проголошувати і оформляти права і свободи людини, а й реально їх забезпечувати. Проблема подолання несучасних рис держави для України має принципове значення, з урахуванням політичної орієнтації на об'єднану Європу.

Сучасна держава - це інструмент політичної раціональності, здатний забезпечити рівновагу між державою і суспільством. Тим часом авторитет держави підтримувати вельми складно у зв'язку з ростом очікувань по відношенню до держави і зростанням домагань до нього з боку індивідів. У разі посилюється персоналізації спосіб підпорядкування людини органам державної влади залишається колишнім, оскільки використовується політична соціалізація, яка значною мірою нівелює індивідів і викликає протест. На цьому тлі помітніше криза держави як соціального інституту, виражений за такими позиціями : 1 ) держава - нація переживає значні складності в умовах глобалізації; 2 ) позначилася тенденція до формування самодостатніх держав, підкоряють собі суспільство, 3) наростає суперечність між державою та потреб розвитку суспільства і людини. Дедалі очевиднішим амбівалентність ( подвійність ) держави : з одного боку це потужний чинник суспільного прогресу, а з іншого - безпосередня причина, економічної стагнації і соціального занепаду. Криза держави в чималому ступені визначається господарськими переплетеннями світової економіки, сужающими діяльність держави. До того ж диференціація соціальних і регіональних проблем призвела до того, що їх рішення здійснюється на муніципальному рівні і на рівні регіону, а не на загальнодержавному рівні.

Гостро стоять питання питомої ваги механізму владарювання, проблема кордонів влади держави стосовно індивіда. Прокламує використання принципу субсидіарності державної діяльності : держава має право втручатися тоді, коли індивід і суспільство не можуть собі допомогти. Найчастіше мінімальна держава розглядається як єдино можливий тип держави, який не порушує прав індивіда. У цілому ж визнається неефективність державного регулювання, розбіжність основних цінностей держави і суспільства, перевантаження держави невластивою йому діяльністю, а також складності дотримання правових меж держави.

14.05.2015; 05:00
просмотров: 6080